Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden deelname programma’s
1. Algemeen
1.1. Degene die zich inschrijft voor deelname aan een programma van Bizzy Me, noemen we deelnemer. Indien de deelname bekostigd wordt door een werkgever, noemen we die opdrachtgever.
1.2. Onder een programma verstaan we een programma van één dagdeel tot 3 dagen dat bestaat uit één blok van aaneengesloten dagen.
2. Kwaliteit
2.1. Bizzy Me verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de begeleiders van Bizzy Me.
3. Inschrijving
3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website. De datum waarop Bizzy Me de inschrijving ontvangt, bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.2. Na ontvangst van de inschrijving stuurt Bizzy Me een bevestiging van deelname. Deze bevat de praktische gegevens over het programma en de leveringsvoorwaarden.
3.3. Tot 14 dagen na inschrijving kan een deelnemer of opdrachtgever de deelname kosteloos herroepen. Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer of opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.
3.4. Bij programma’s die gepaard gaan met een persoonlijk intakegesprek, neemt één van de begeleiders contact met de deelnemer op voor het maken van een afspraak voor de intake.
3.5. Bij programma’s met een schriftelijk intakeformulier ontvangt de deelnemer dit formulier na inschrijving.
3.6. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers. Bij teveel inschrijvingen komt de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving.
4. Betaling
4.1. Een aantal weken na inschrijving ontvangt de deelnemer of opdrachtgever een factuur voor deelname. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
4.2. Bij inschrijving minder dan 2 weken voor de start van een programma dient de factuur voor de start te worden voldaan.
5. Annulering van deelname aan een programma
5.1. Annulering van deelname aan een programma kan alleen per email.
5.2. Annulering is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van het programma. Bij annulering tot 3 weken voor de start van het programma is de deelnemer dan wel opdrachtgever 50% van de kosten van het programma verschuldigd. Bij annulering
binnen 3 weken voor de start van het programma zijn de volledige programmakosten verschuldigd.
7. Annulering programma door Bizzy Me
7.1. Indien het aantal inschrijvingen voor het programma onder het aantal van acht blijft of daalt, behoudt Bizzy Me zich het recht voor om het betreffende programma te annuleren.
7.2. Als Bizzy Me besluit om het programma te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen, stelt zij de deelnemers hiervan uiterlijk 2 weken van te voren op de hoogte.
8. Overmacht
8.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer begeleiders of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn.
8.2. In geval van overmacht stelt Bizzy Me alles in het werk om een vervangende begeleider of locatie te vinden. Als Bizzy Me er niet in slaagt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende begeleider te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer, geeft dit de deelnemer of opdrachtgever het recht om kosteloos te annuleren.
8.3. Bij annulering van het programma op grond van dit artikel is Bizzy Me niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of opdrachtgever.
7. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid
7.1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Bizzy Me bij de uitvoering van de programma’s ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, verblijven exclusief bij Bizzy Me en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de deelnemer of opdrachtgever.
7.2. De deelnemer zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel van het te volgen programma.
7.3. Bizzy Me is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de deelnemer.
8. Klachten
8.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de deelnemer, opdrachtgever en Bizzy Me is het Nederlands recht exclusief van toepassing. Als de klacht niet onderling opgelost kan worden, is de rechter in het gebied van Bizzy Me de aangewezen geschillenrechter.
8.2. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld

We gebruiken cookies om je browserervaring te verbeteren door te onthouden dat je bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om je gegevens voor een volgende keer te onthouden.